Blog Archive

Bitcoin zin en onzin

Elke week praten Janneke Willemse, Durk Veenstra en Jim Tehupuring je bij over de belangrijkste ontwikkelingen rondom het Beursspel. De zin en onzin van bitcoin | RTL Nieuws Close. Jan 22,  · Re: Levenstestament, zin of onzin? Ongelezen bericht door Erthanax» 22 jan Bij het bepalen van de hoge eigen bijdrage wordt vier procent van de grondslag sparen en beleggen opgeteld bij het beschikbare inkomen. Bitcoin (afkorting BTC) is een cryptovaluta en een globaal betaalmiddel (als systeem wordt Bitcoin met een hoofdletter geschreven, als munteenheid vaak met een kleine letter). Het is de eerste gedecentraliseerde digitale munt die werkt zonder centrale bank of centrale beheerder. Het netwerk is peer-to-peer en de transacties gebeuren tussen de gebruikers onderling, zonder ute-strohner.del: Economie.

Bitcoin zin en onzin

Zin en onzin van vaccinaties | CM Leef

Met bovenstaande wil niet gezegd zijn dat uitsluitend negatieve resultaten te melden zijn over reflectie in het onderwijs. Schaub-de Jong deed bijvoorbeeld onderzoek bij een Zin en onzin van reflectie, p. Zij melden - voorzichtig - positieve resultaten: vooral verbeteringen in de relaties tussen docenten en studenten, een betere koppeling tussen theorie en praktijk, grotere bedachtzaamheid en een toenemend bewustzijn van de vragen en keuzen waarmee je als beginnend beroepsbeoefenaar geconfronteerd wordt.

Bij de studies die positieve effecten melden, gaat het doorgaans om kleinschalige, kwalitatieve en minder goed gecontroleerde onderzoeken. Hard bewijs dat reflectie in het onderwijs bijdraagt aan meer competente beroepsbeoefenaren, is afwezig in de bronnen die voor dit artikel geraadpleegd zijn.

Deze vraag wordt niet vaak gesteld. Onderzoek naar mogelijke negatieve effecten van reflectie is schaars. Het gaat hier vooral om vormen van reflectie - zowel in de context van het onderwijs als in het context van supervisie en beroepsbeoefening - die het bewuste nadenken benadrukken.

Nadenken leidt vaak tot slechtere keuzen en beoordelingen Dijksterhuis biedt in Het slimme onbewuste een overzicht van interessante experimenten die door hemzelf en door anderen werden uitgevoerd.

In veel gevallen blijkt dat proefpersonen die de opdracht krijgen na te denken over een keuze, minder goede keuzen maken dan proefpersonen die op hun gevoel moeten kiezen of die niet de gelegenheid krijgen om na te denken.

Geheel onomstreden zijn de genoemde experimenten niet. Niettemin staat vast dat in veel situaties nadenken tot slechtere keuzen leidt. Er zijn meer voorbeelden op het gebied van beoordelingstaken, waarbij inschakeling van het bewuste brein samengaat met slechter presteren. Proefpersonen die slechts vijftien seconden naar filmpjes van bekentenissen konden kijken, beoordeelden dit beter dan proefpersonen die de hele films drie Zin en onzin van reflectie, p.

Een ander voorbeeld betreft het beoordelen van Olympische duiken. Waarom heeft het bewuste denken in een aantal gevallen een negatieve invloed op prestaties?

Het bewuste denken is het topje van een grote ijsberg van onbewuste processen. Volgens Dijksterhuis kunnen we veel overlaten aan het onbewuste dat tweehonderdduizend keer zoveel informatie-eenheden verwerkt als het bewuste. Het bewustzijn werkt serieel, terwijl het onbewuste brein met allerlei parallelle processen werkt. Het bewuste brein moet noodgedwongen de werkelijkheid reduceren tot een paar aspecten, waarbij al gauw een zekere willekeur optreedt. Het bewuste denken is geneigd naar patronen te zoeken, ook als die er niet zijn.

Specifiek voor de slechtere keuzen geldt als verklaring dat door het denken de criteria veranderen. Nadenken leidt ertoe dat argumenten die verbaliseerbaar zijn, belangrijker gemaakt worden dan ze in feite zouden moeten zijn Dijksterhuis, Reflecteren wordt vaak voorgesteld als een innerlijk gesprek dat de persoon heeft met zichzelf.

In feite verloopt het meeste nadenken als een innerlijk gesprek dat de persoon heeft met voorstellingen van anderen Hermans, Het risico is dat reflecteren dan vooral de inhoud krijgt van een mentale voorbereiding op het verdedigen en verantwoorden van keuzen naar anderen toe. Dit staat het maken van echt eigen keuzen, die gebaseerd zijn op een eigen maar moeilijk te verwoorden gevoel dat voortkomt uit de onbewuste processen, in de weg. Veel denkarbeid is improductief, bijvoorbeeld als het over de verkeerde vragen gaat of als het niet leidt tot inzicht of acties.

Voor denken dat blijft hangen in nutteloze en hinderlijke cirkels bestaan woorden als piekeren, rumineren of zich zorgen maken. Een probleem is nu dat het niet zo eenvoudig is om het onderscheid te maken. Een vergelijkbare conclusie trekken Takano en Tanno uit een vragenlijstonderzoek, namelijk dat reflecteren en rumineren veelal samengaan. Volgens Elliott en Coker is rumineren een bijproduct van reflectie, omdat mensen er vaak te lang mee doorgaan.

Een andere factor is dat denken angstgevoelens vermindert. Het verminderde angstgevoel bekrachtigt en continueert piekeren, waardoor dit chronisch wordt.

Piekeren is niet leuk, maar behoedt in zekere mate voor angst die als nog erger wordt ervaren. Zelfreflectie kan leiden tot valse zelfbeelden en verminderd welzijn Er is inmiddels veel psychologisch onderzoek dat laat zien dat mensen vaak niet de oorzaken kunnen weten voor hun gevoel, gedrag of voorkeur. Als ze toch redenen bedenken, kunnen ze gaan geloven in wat ze bedacht hebben en hun zelfbeeld op basis daarvan wijzigen.

Bij het eerste gaat het om de inspectie en evaluatie van eigen gedachten, gevoelens en gedrag en het nadenken daarover. Bij zelfinzicht gaat het om de helderheid van het begrip van eigen gedachten, gevoelens en gedrag; volgens de auteurs is dit begrip verwant met zelfwaarneming.

In een onderzoek van Grant e. Letten op en denken over jezelf leiden dus niet tot een beter begrip van jezelf. Zelfreflectie blijkt wel samen te hangen met het ervaren van angst en stress.

Zelfinzicht impliceert daarentegen juist minder angst, stress en depressie en meer zelfsturing. Lyke constateerde in een ander onderzoek dat zelfinzicht positief samenhangt met welzijn, maar zelfreflectie niet. De verwachting dat zelf reflectie leidt tot zelf kennis en welzijn wordt in veel gevallen dus niet bevestigd. Een verklaring kan liggen in het feit dat nadenken, als het niet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet, slechts dissonantiereducerend en bevestigend werkt.

Speciaal bij jongeren zijn er redenen om voorzichtig te zijn met opdrachten op het gebied van zelfreflectie Luken, Het is niet uitgesloten dat te vroege zelfreflectieopdrachten verkeerde hersengebieden, denkgewoonten of zelfbeelden stimuleren.

Zij zijn nog niet goed in staat om denken en voelen met elkaar te integreren en bij complexiteit tot synthese te komen. Wanneer dit denken wordt toegepast op het zelf, bestaat er een kans op verwarring. Vanuit dit perspectief is de sterke weerstand tegen reflectieopdrachten functioneel.

Meisjes nemen reflectieopdrachten vaker serieus en lopen daarmee meer risico dat reflectie ontaardt in rumineren. Rumineren verhoogt de kans op latere depressie. Zelfkennis in termen van vaste kenmerken of karaktereigenschappen remt de motivatie en leerprestaties.

Zeer heldere zelfbeelden zijn gerelateerd aan perfectionisme, depressie en defensiviteit. Reflectie in supervisie en coaching Theorie Leren reflecteren wordt veelal gezien als de kern van supervisie. Een gezaghebbende bron op het gebied van de supervisie is het Handboek supervisiekunde van Siegers Deze auteur en, in zijn voetsporen of onafhankelijk daarvan, talloze andere auteurs zien supervisie als een vorm van begeleiding bij het beter leren uitoefenen van een beroep. Het leren vindt daarbij plaats op basis van reflectie, door het ontwikkelen van een reflectieve competentie.

Doel van de supervisie is dat de supervisant binnen zijn dialogische zelf een interne supervisor ontwikkelt Bennink, Coaching is meer dan supervisie een containerbegrip en wordt toegepast bij bredere doelgroepen. Volgens Van Kessel bestaat de kern bij supervisie uit reflectie, maar wordt bij coaching feedback vaak als belangrijker gezien.

Niettemin bestaat er een belangrijke overlap tussen supervisie en vormen van coaching. Burger , p. Reflectie die de zelfkennis vergroot speelt daarbij een belangrijke rol. Zo opgevat is reflectie bij beide belangrijk. Lanser biedt een diepgaande beschrijving van wat er bij reflectie in supervisie gebeurt.

Het begint bij het reflectieverslag of de casus die de supervisant inbrengt. Op basis hiervan stelt hij de supervisant vragen die tot reflectie uitnodigen. Uiteraard zijn er ook auteurs die andere accenten leggen. Zo legt De Ronde , net als Lanser, veel nadruk op het begrip integratie.

Volgens Lanser betekent dit dat denken, voelen en handelen harmonisch met elkaar samenwerken. Bij De Ronde gaat het om het integreren van verschillende soorten kennis, namelijk instrumentele vakkennis, praktijkgerichte vaardigheden, zelfinzicht en overtuigingen op basis van zingevende bronnen.

Reflecteren Zin en onzin van reflectie, p. Onderzoek Wat betreft supervisie zijn er buiten het domein van de gezondheids zorg en diverse medische opleidingen weinig onderzoeksresultaten beschikbaar. Voogd en Kuyvenhoven screenden de literatuur op het domein van opleidingen voor de gezondheidszorg om de vraag te beantwoorden: in hoeverre is er wetenschappelijke onderbouwing voor de effecten van supervisie?

Hun bevindingen hebben betekenis voor de waarde van reflectie, omdat dit de kern uitmaakt van supervisie. Uit het relatief schaarse onderzoek trekken Voogd en Kuyvenhoven de volgende conclusies. Effecten op langere termijn zijn niet vastgesteld. Ook op het gebied van coaching bestaat nog weinig kwantitatief onderzoek naar de effectiviteit Burger, Toch is een conclusie mogelijk, namelijk dat de evaluaties altijd sterk positief zijn en dat er grosso modo sprake is van kleine maar significant positieve effecten.

Voor de mate van effectiviteit is de aard van de gehanteerde methode minder belangrijk dan de persoonlijkheid van de coach en de werkrelatie tussen coach en coachee. Verschillen onderwijs en supervisie In het onderwijs maakt supervisie soms deel uit van de opleiding. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een aantal opleidingen tot maatschappelijk werkende, huisarts, pastoraal werker, psychiater, psychotherapeut, docent en verpleegkundige.

Coaching maakt tegenwoordig deel uit van zeer veel opleidingen: het grootste deel van de studenten in het mbo en hbo heeft tegenwoordig een studiecoach of studieloopbaanbegeleider.

Veel docenten zien coaching als deel van hun taak. Vaak is er in het onderwijs, zoals gezegd, weinig begeleiding bij het leren reflecteren. In deze gevallen is er sprake van veel ontevredenheid en van aanwijzingen voor negatieve effecten. Bij supervisie in en buiten het onderwijs en bij coaching buiten het onderwijs bestaan juist veel duidelijke aanwijzingen voor subjectief ervaren positieve effecten en voor veel tevredenheid.

In de eerste plaats leeftijd. Bovendien zullen oudere supervisanten in de regel een verder ontwikkeld vermogen hebben wat betreft overzicht over complexiteit, integreren van cognitie en affect, denken in termen van dynamische relaties in plaats van monocausaliteit , het hanteren en integreren van verschillende gezichtspunten, enzovoort. Verondersteld kan worden dat de kans op piekeren en statische, valse zelf beelden daardoor kleiner is Luken, , In de tweede plaats de kwaliteit van de begeleiding: reflectie zal zorgvuldiger en met meer diepgang plaatsvinden als er begeleiding is in de vorm van supervisie.

In het onderwijs is hiervan echter lang niet altijd sprake. Vaak is er geen begeleiding bij reflectie of enige begeleiding door docenten die hiervoor niet specifiek zijn opgeleid. Supervisoren daarentegen zijn vaak wel voor deze taak opgeleid - op basis van een steeds verder geprofessionaliseerde supervisiekunde - en bij de beroepsvereniging LVSC geregistreerd.

Een supervisor verdiept zich vooraf in het verslag of de casus van de supervisant en gebruikt dit werkverhaal als opstap tot het ontwikkelen van de reflectie en laat de supervisant ruimte om zelf te bepalen wat relevant is in het leerproces. Tot slot de aard van de relatie. In het onderwijs is een grotere kans op ondoelmatige processen, doordat de begeleider in de regel naast de begeleidersrol ook nog de rollen vervult van docent, beoordelaar en vertegenwoordiger van de organisatie die uiteindelijk het nagestreefde diploma moet verstrekken.

Reflectieopdrachten hebben in dit kader vaak een paradoxaal karakter. Of je nu wilt of niet, je moet reflecteren voor je zelfsturing.

Het moet gaan om je eigen gedachten, maar deze worden wel beoordeeld. Een en ander kan een verstorend effect hebben. Bekend zijn gevallen dat de student niet op eigen ervaringen maar op verzonnen verhalen reflecteert en absurde leerdoelen formuleert om maar aan de formele eisen te voldoen Luken, Bewust en onbewust In de afgelopen decennia namen praktijken op het gebied van reflectie en zelfsturing een hoge vlucht. Zij drongen bijvoorbeeld diep door in het HRM-beleid van veel arbeidsorganisaties en in de studieloopbaanbegeleiding in het onderwijs.

Opmerkelijk is dat er tevens sprake is van een sterke tegengestelde stroming in de neuro psychologie. Recente ontdekkingen over de werking van het brein spelen daarbij een belangrijke rol. In Nederland verschenen boeken als Het slimme onbewuste van Dijksterhuis , De vrije wil bestaat niet van Lamme , Wij zijn ons brein van Swaab en Het gelaagde brein van Appelo , die goed verkochten.

Dijksterhuis noemt ons bewustzijn een mooi maar nutteloos versiersel dat de evolutie ooit aan ons psychologische apparaat gehangen heeft: leuk om te hebben, maar betrekkelijk nutteloos. Lamme beweert dat de geschiedenis van ons brein onze keuzen bepaalt.

Het gaat om de uitkomst van een strijd tussen onbewuste hersenmodules. Swaab ziet het bewustzijn als een puur lichamelijk, chemisch fenomeen en de vrije wil als niet meer dan een plezierige illusie. Appelo pleit weliswaar voor reflectie, maar gaat uitgebreid in op de moeilijkheid daarvan die wordt veroorzaakt door andere breinlagen dan de neocortex. Er bestaan dus twee tegengestelde opvattingen over de rol van het bewuste denken.

Aan de ene kant een functie waarmee wij onszelf en ons leven kunnen sturen en verbeteren. Aan de andere kant een bijverschijnsel met niet meer invloed dan een stoomfluit heeft op de machinerie van een locomotief.

In de laatste tien jaar is hiermee gezocht naar duidelijkheid over het bestaan van onbewuste meningen en de verschillen en overeenkomsten met bewuste oordelen. Miljoenen mensen in veel landen deden aan de onderzoeken mee. Een voorbeeld van het soort bevindingen is dat mensen vaak op onbewust niveau vooroordelen of angsten hebben ten aanzien van rassen en culturen, terwijl ze op bewust niveau zeker menen te weten dat deze er niet zijn.

Mensen hebben ook vooroordelen over zichzelf, bijvoorbeeld over alle dingen die zij niet kunnen of die niet bij hun persoon, geslacht of etniciteit horen. Volgens Wigboldus kunnen we uit de onderzoeken concluderen dat er twee systemen aan het werk zijn.

De onbewuste, impliciete attitude is niet echter of beter dan de bewuste, expliciete attitude. Het omgekeerde is evenmin het geval. Baumeister e. Het speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij het integreren van ons gedrag in de tijd. Volgens Baumeister e. De invloed van ons bewuste denken bij het sturen van ons leven moet niet overschat worden, maar het gaat om meer dan een bijverschijnsel.

Ons functioneren is dus een samenspel van beide systemen. Als reflecteren in de vorm van bewust nadenken eenzijdig wordt aangemoedigd, betekent dit dat een van beide systemen een te grote rol krijgt ten opzichte van het andere.

Reflectie draagt dan bij aan het probleem dat mensen hun ego de sprekende, denkende, in de linkerhersenhelft van ons brein gezetelde instantie verwarren met hun zelf de totale persoon inclusief lichaam en onbewuste inhouden en processen. Het risico is dan tevens dat zij keuzen maken en sturen op basis van een overschat deel van wat zij weten en zich te veel zelf verantwoordelijk voelen voor wat er misgaat. Wijsheid impliceert respect voor het feit dat we veel niet kunnen weten.

Wijsheid betekent eveneens dat we wel de waarde inzien van ons bewuste denkvermogen en niet ontkennen dat dit ook deel uitmaakt van onszelf. Je ware zelf zoeken in het onbewuste is even onvruchtbaar als je ego vereenzelvigen met jezelf. Tot besluit Voor reflecteren in het onderwijs kan geconcludeerd worden dat het minder kan en beter moet. Beter wil in dit geval vooral zeggen dat er een stapsgewijze didactiek gehanteerd moet worden, afgestemd op de ontwikkeling van de individuele leerling of student.

Waarschijnlijk betekent dit dat de ambities moeten worden teruggeschroefd. Eerst zal gewerkt moeten worden aan een goede basis voor het later ontwikkelen van hun reflectieve vermogens. Bijvoorbeeld eerst leren goed waar te nemen en te beschrijven.

Dan evalueren en het onderscheiden van eigen en andermans rol en van feiten en interpretatie. En pas daarna zaken als verschillende perspectieven hanteren, cognitie en affect integreren en onderliggende aannames herkennen en herzien. Het uitvoeren van een dergelijke didactiek impliceert individueel maatwerk en vergt veel menskracht.

Als deze binnen de gekozen prioriteiten in het onderwijs niet beschikbaar is, kan men waarschijnlijk beter afzien van reflectieopdrachten. Voor het kader van supervisie en coaching biedt deze beschouwing ondersteuning voor de opvatting dat het bij reflectie gaat om een cyclisch leer- en ontwikkelingsproces. Denken is hierbij belangrijk, maar even belangrijk zijn functies als waarnemen, voelen, voorstellen, willen en doen. De integratie van deze verschillende functies is dan kerndoel bij supervisie en coaching.

Dit integreren lukt niet als een van de functies - het nadenken - aangewezen wordt als heerser over de andere. Reflectie moet ruimte geven voor aporie ofwel de erkenning en beleving van onwetendheid. Essentieel daarbij zijn ook de meer passieve vormen van Zin en onzin van reflectie, p. Bibliografie Albrechtsen, J. Can intuition improve deception detection performance?

Journal of Experimental Social Psychology, 45, Parijs: Odile Jacob. Bar-Anan, Y. Inaccurate self-knowledge formation as a result of automatic behavior.

Journal of Experimental Social Psychology, 46, Baumeister, R. Do conscious thoughts cause behavior? Annual Review of Psychology, 62, Bennink, H. Het innerlijk universum van de professional. Er zijn veel verschillende types luchtreinigers op de markt, gaande van relatief goedkope en kleine modellen tot dure en gesofisticeerde systemen die het volledige huis omvatten. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Mijn naam, e-mail en site bewaren in deze browser voor de volgende keer wanneer ik een reactie plaats.

Spring naar inhoud. Nieuwe woning? Houd rekening met de auto-oplader! Huis verbouwen en ongevallen voorkomen, hoe doe je dat? Rabatdelen: tips en toepasmogelijkheden Dit zijn de woontrends van Zoek jij een laminaat vloer? Dit zijn de trends in Waarom nu zonnepanelen aanschaffen juist slim is. Verschillende types luchtreinigers Er zijn veel verschillende types luchtreinigers op de markt, gaande van relatief goedkope en kleine modellen tot dure en gesofisticeerde systemen die het volledige huis omvatten.

Mechanische filters. Elektronische luchtreinigers.

Zin en onzin over corona Navigatiemenu

Zin en onzin van reflectie, p. 1 Gepubliceerd in Supervisie & Coaching, Tijdschrift voor begeleidingskunde, jaargang 28, nummer 4 (december ), pag. Zin en onzin van reflectie. Tom Luken. 1. Reflectie wordt veelal beschouwd als de kern van supervisie. Ook bij coaching speelt reflectie een belangrijke rol. Nov 17,  · Luchtreinigers: zin of onzin? 17 november 12 december bouwgids Niet alleen buitenshuis maar ook wanneer we thuis zijn, ademen we ongezonde lucht in. De beste manier om een gezonde binnenlucht te behouden is om binnenhuisbronnen van fijn stof en andere vervuilende stoffen zo veel mogelijk te vermijden en je huis goed te verluchten en. Zin en onzin van vaccineren. Expert ‘Bovendien kon ik kiezen om de vaccins door K&G of door de huisarts te laten geven. Ik kreeg een brochure mee naar huis zodat ik alles nog eens kon overlopen. Al die informatie overdondert je. Maar ik heb niet getwijfeld om die basisvaccinaties aan mijn kinderen te geven. Het is de beste manier om hen te. Tags:How to use zebpay app for bitcoin, Bitcoin adviser, Bitcoin sicher handeln, Bitcoin mining india online, Buy bitcoin coinbase uk

1 thoughts on “Bitcoin zin en onzin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *